GÓP Ý X

Nội dung

Mã bảo mật

LIÊN HỆ X

Hotline 198
(miễn phí)

Email: ViettelStudy@viettel.com.vn

Hỗ trợ giải đáp tất cả thắc mắc về các khóa học cách học và cách nộp học phí trên ViettelStudy

Vi tuong lai

CHUYÊN ĐỀ: SỐ PHỨC

<p style="text-align: justify;">Bất k&igrave; đề thi n&agrave;o cũng c&oacute; những c&acirc;u dễ lấy điểm cho học sinh, v&igrave; vậy chuy&ecirc;n đề n&agrave;y đưa đến cho c&aacute;c em c&aacute;c dạng b&agrave;i to&aacute;n cần phải lấy trọn điểm. Chuy&ecirc;n đề sẽ giới thiệu về c&aacute;c kh&aacute;i niệm cơ bản v&agrave; c&aacute;c b&agrave;i to&aacute;n về số phức, c&aacute;c b&agrave;i tập cơ bản v&agrave; n&acirc;ng cao. Tuy chỉ được học trong thời gian ngắn v&agrave;o cuối lớp 12 nhưng hi vọng c&aacute;c em c&oacute; thể nắm vững v&agrave; kh&ocirc;ng gặp vấn đề ở chuy&ecirc;n đề n&agrave;y.</p>