LỊCH THI |  Đợt 9     Đợt 8     Đợt 7     Đợt 6     Đợt 5     Đợt 4     Đợt 3     Đợt 2     Đợt 1
Hoặc đăng ký bằng cách soạn tin: THI MonThi gửi 5005 VD: THI TOAN gửi 5005 (5.000đ/lượt/môn thi).
Hoặc đăng ký bằng cách soạn tin: THI KhoiThi gửi 5005 VD: THI A gửi 5005 (15.000đ/lượt/khối thi).